Data publikacji:
21/07/2022

karta-plastikowa-1024x478.png

Regulamin Sprzedaży
Kart Podarunkowych Kina Polonia

 1. Użyte w niniejszym regulaminie stwierdzenia mają następujące znaczenie:
 • Wydawca – Kino Polonia – Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy zarządzane przez Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sztuki– Barbarę Smaś, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
 • Karta Podarunkowa – karta oraz zawarte na niej środki finansowe, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy uprawniający użytkownika do jej realizacji w Kasach Kina Polonia, którą można wielokrotnie doładowywać środkami w okresie trwania jej ważności. Karta podarunkowa jest dokumentem pozwalającym zakupić bilet na dowolne wydarzenie i produkt oferowany przez Kino Polonia.
 • Nabywca – osoba, która w Kasach Kina Polonia dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości wyznaczonej przez wartość Karty podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.
 • Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Kasach Kina Polonia
 1. Nabywca jest uprawniony do otrzymania od Wydawcy Karty Podarunkowej (wraz z zapisanymi na niej środkami finansowymi zadeklarowanymi przez Nabywcę o wartości nie mniejszej niż 50,00 zł), którą można realizować w kasie biletowej Kina. Otrzymanie Karty Podarunkowej przez Nabywcę następuje pod warunkiem przekazania Wystawcy przez Nabywcę środków pieniężnych równych wartości Karty Podarunkowej. Użytkownik jest uprawniony do realizacji Karty Podarunkowej w Kasach Kina Polonia w okresie trwania ważności Karty Podarunkowej. W przypadku, gdy mimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej pozostały na niej środki finansowe. Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu niewykorzystanych środków od Wydawcy.
 2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 regulaminu przechodzą całkowicie na własność Wystawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 3. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w polskich złotych (PLN) równa jest wartości przekazanych środków finansowych podczas zakupu Karty Podarunkowej.
 4. W momencie, gdy Użytkownik dokona zakupu biletu na dane wydarzenie lub produkt Kina Polonia, środki dostępne na Karcie Podarunkowej zostaną pomniejszone o kwotę należną w związku z nabyciem biletu wstępu lub opłaty za produkt.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Wydawca oferuje zakup kart o następującej wartości:
  • 50 zł
  • 100 zł
  • 150 zł
 7. Karta Podarunkowa wraz ze zgromadzonymi środkami finansowymi ważna jest przez 12 miesięcy od dnia zakupu w Kasach Kina Polonia.
 8. Nabywca Karty Podarunkowej otrzymuje kartę z kodem kreskowym i numerem karty, która nie podlega zwrotowi i staje się własnością Nabywcy.
 9. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy następuje wyłącznie w Kasach Kina Polonia.
 10. Kino nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe utracone lub zniszczone po ich wydaniu Nabywcy.
 11. Realizacja karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję, nawet w przypadku gdy wejdzie on w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 12. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tego tytułu.
 13. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej pracownikowi Kas Kina Polonia. Pracownik dokona pobrania z Karty Podarunkowej kwoty odpowiadającej cenie biletu wstępu lub produktu oferowanego przez Kino Polonia.
 14. W przypadku wykorzystania środków na Karcie Podarunkowej, w trakcie zakupu biletu lub produktu, Użytkownik zobowiązany jest doładować Kartę Podarunkową o brakującą kwotę.
 15. Saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić w Kasach Kina Polonia poprzez okazanie Karty
  Podarunkowej lub telefonicznie pod numerem 71/3120947 wew. 221
 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadkach braku technicznej
  możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: braku możliwości połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe odczytanie zapisanych na niej danych.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami Regulaminu Sprzedaży Kart Podarunkowych Kina Polonia.
 18. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 19. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę pisemnie, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
Przewiń do góry