Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest czwartek 30 czerwca
Imieniny: Arnolda, Emiliany, Lucyny
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2013

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

55-100 Trzebnica ul. Prusicka 12

NIP: 915 15 91 363, REGON:

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usprawnieniu programu księgowego TFX w zakresie:

  • moduł uzupełniający – program ewidencji środków trwałych do 2000 szt.

  • moduł uzupełniający – program analiz ekonomicznych

  • wdrożenie programów ewidencji środków trwałych i analiz ekonomicznych

  • wdrożenie uzupełniające dla programu TFX

  • założenie serwera (zabezpieczenie danych)

2. Szczegóły przedmiotu zamówienia: Opracowanie i wdrożenie bilansu, RZiS, zestawień kosztów i przychodów, planu finansowego, tworzenie kosztorysów, paczkowanie przelewów oraz ich eksport do systemu bankowego, export danych z TFX do Excela, import danych z programu R2 Faktury,

3. Realizacja zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.01.2014 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz z opracowaną wyceną za poszczególne rodzaje prac (kosztorysem).

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , faksem na nr: 71 312 09 47, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: TCKiS 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 12 – pokój 103 sekretariat, do dnia 18.11.2013 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 18.11.2013,

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kulturaisport.trzebnica.pl,

VI. OCENA OFERT

Kryterium wyboru oferty jest cena.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listownie.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

  • Agata Stępień - telefon 71 312 09 47, email:

  • Marzena Zalewska – telefon 71 312 09 47 (wew.42), email

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

 

DOCformularz.doc