Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-24.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-08-24.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-24.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Janusz Pancerz, sekretariat@gckis.trzebnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 312 09 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

55-100 Trzebnica, Prusicka 12
Tel.: +48713120947
Faks: +48713120947
E-mail:
Strona internetowa: gckis.trzebnica.pl

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury i Sztuki
ul. Prusicka 12

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością:

 • w budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie się na wyższe piętra
 • na parterze znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych
 • przez budynkiem znajduje się parking, nie ma wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych, jednak dojazd do ogółu miejsc jest dogodny
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym

Kino Polonia
ul. Prusicka 12

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością:

 • wejście do budynku nie ma progów ani innych nierówności, drzwi dostosowane dla osób poruszających się na wózkach
 • przy sali kinowej znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych
 • pierwszy rząd miejsc w sali kinowej nie wymaga wejścia na schody
 • dojście do kolejnych rzędów za pomocą szerokich schodów, wyposażonych w poręcze

Sala Retro
ul. Prusicka 12

 • sala znajduje się wewnątrz budynku Gminnego Centrum Kultury i Sztuki, na parterze
 • przy wejściu znajduje się podjazd ułatwiający wejście na Sale osobom poruszającym się na wózkach

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Prusicka 12 (wewnątrz budynku Gminnego Centrum Kultury i Sztuki)

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością:

 • działy biblioteczne znajdują się na parterze
 • na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego. 

Przewiń do góry