Regulamin Usługi Książka na telefon

RE­GU­LA­MIN USŁU­GI "KSIĄŻ­KA NA TE­LE­FON"
w MIEJ­SKIEJ i GMINNEJ BI­BLIO­TE­CE PU­BLICZ­NEJ
W TRZEBNICY

PRZEPISY OGÓLNE


1. Z usłu­gi "Książ­ka na te­le­fon" mogą ko­rzy­stać miesz­kań­cy Trzebnicy, któ­rzy ze wzglę­du na stan zdro­wia, wiek lub sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści nie mają innej moż­li­wo­ści wy­po­ży­cze­nia ma­te­ria­łów bi­blio­tecz­nych.

2. Usłu­ga do­sta­wy i od­bio­ru ma­te­ria­łów bi­blio­tecz­nych jest bez­płat­na.

3. Książ­ki oraz audiobooki można za­ma­wiać te­le­fo­nicz­nie lub pocz­tą elek­tro­nicz­ną od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach 11.00 – 15.00  w naszej ­ pla­ców­ce bi­blio­tecz­nej.

4. Za­mó­wio­ne ma­te­ria­ły bi­blio­tecz­ne będą do­star­cza­ne do domów czy­tel­ni­ków przez pra­cow­ni­ków Miej­skiej i Gminnej Bi­blio­te­ki Pu­blicz­nej w Trzebnicy raz w miesiącu (pierwsza środa miesiąca).

5. Przy za­pi­sie Czy­tel­nik po­wi­nien:

a/ oka­zać dowód toż­sa­mo­ści

b/ wy­peł­nić kartę za­pi­su i zo­bo­wią­zać się pod­pi­sem do prze­strze­ga­nia ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu.

6. Czy­tel­nik zo­bo­wią­za­ny jest do in­for­mo­wa­nia Bi­blio­te­ki o każ­do­ra­zo­wej zmia­nie ad­re­su oraz in­nych da­nych za­war­tych w kar­cie za­pi­su.


7. Z usłu­gi "Książ­ka na te­le­fon" nie mogą ko­rzy­stać czy­tel­ni­cy, u któ­rych w domu pa­nu­je cho­ro­ba za­kaź­na.

 

 ZASADY WY­PO­ŻY­CZA­NIA ZBIO­RÓW BI­BLIO­TECZ­NYCH

 Czy­tel­nik jed­no­ra­zo­wo może wy­po­ży­czyć:

- 3 wo­lu­mi­ny ksią­żek na okres nie dłuż­szy niż jeden mie­siąc

- 2 ty­tu­ły "książ­ki mó­wio­nej" na okres nie dłuż­szy niż jeden mie­siąc

-  Ter­min zwro­tu wy­po­ży­czo­nych ma­te­ria­łów może zo­stać prze­su­nię­ty tylko wów­czas, gdy nie ma na nie za­po­trze­bo­wa­nia ze stro­ny in­nych czy­tel­ni­ków.


 PO­SZA­NO­WA­NIE I ZA­BEZ­PIE­CZE­NIE ZBIO­RÓW

 Czy­tel­nik po­wi­nien sta­ran­nie ob­cho­dzić się z  wy­po­ży­czo­ny­mi  ma­te­ria­ła­mi  bi­blio­tecz­ny­mi. Wszel­kie za­uwa­żo­ne  uszko­dze­nia  na­le­ży  zgło­sić  bi­blio­te­ka­rzo­wi.

 Za szko­dy wy­ni­kłe z za­gu­bie­nia, uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia ma­te­ria­łów bi­blio­tecz­nych od­po­wia­da   czy­tel­nik.

 

 PO­STA­NO­WIE­NIA KOŃ­CO­WE

1. Pra­cow­ni­cy Bi­blio­te­ki na proś­bę czy­tel­ni­ka udzie­la­ją in­for­ma­cji o książ­kach, in­nych ma­te­ria­łach bi­blio­tecz­nych oraz po­ma­ga­ją w do­bo­rze li­te­ra­tu­ry.

2. Czy­tel­nik nie sto­su­ją­cy się do prze­pi­sów ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu może być cza­so­wo, a w szcze­gól­nie dra­stycz­nych przy­pad­kach na stałe po­zba­wio­ny prawa ko­rzy­sta­nia z usłu­gi "Książ­ka na  te­le­fon".

3. De­cy­zję w tej spra­wie po­dej­mu­ją od­po­wia­da­ją­cy za pro­wa­dze­nie usłu­gi pra­cow­ni­cy Bi­blio­te­ki.

4. Czy­tel­ni­ko­wi przy­słu­gu­je prawo od­wo­ła­nia się od tej de­cy­zji do Kierownika Biblioteki.

5. Ni­niej­szy Re­gu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 1.06.2012 r.

Przewiń do góry