Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest niedziela 31 maja
Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Regulamin - Dzieci

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI i CZYTELNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza

w Trzebnicy wchodzącej w skład TCKiS

 

§ 1.

Przepisy ogólne

Regulamin określa  warunki korzystania z materiałów i usług

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników biblioteki.

Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią  regulaminu i poświadczyć ten fakt  na karcie zapisu własnoręcznym podpisem.

Zakres i zasady działania Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy określają przepisy prawa:
      1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(Dz. U. Nr 85, poz. 539  z późn. zm.).
      2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.).

3.Ustawa  z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

§ 2.

Zasady udostępniania zbiorów

Z  Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy Trzebnica.

Biblioteka jest przeznaczona dla czytelników

od wieku przedszkolnego do lat osiemnastu,

można  z niej korzystać również po przekroczeniu tego wieku.

Biblioteka pobiera kaucję od czytelnika,

który nie jest mieszkańcem gminy Trzebnica.

Wielkość kaucji jest zależna od wartości książki lub innych materiałów bibliotecznych.

Kaucja podlega zwrotowi (po rozliczeniu konta bibliotecznego).

Z kaucji zwolnione są  dzieci uczęszczające do trzebnickich przedszkoli oraz uczniowie trzebnickich szkół.

Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a.) okazać dowód osobisty,
b.) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

Przy zapisie do biblioteki zbierane są następujące dane:

nazwisko, imiona, data urodzenia, imię ojca, numer pesel, zawód wykonywany, nazwa i adres szkoły, adres zameldowania, adres do korespondencji, adres e-mail.

Przy zapisie osoby niepełnoletniej zbierane są informacje jak wyżej oraz dane osoby poręczającej.
Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

Czytelnik zobowiązany jest do przekazywania informacji o każdorazowej zmianie danych swoich, osoby poręczającej lub za którą poręcza ( nazwisko, adres zameldowania, adres do korespondencji, szkoła, zatrudnienie).

Dokumentem uprawniającym do korzystania z zasobów systemu bibliotecznego w oddziale dla dzieci jest elektroniczna karta biblioteczna.

Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem lub zgubieniem. Zgubienie lub utratę karty należy niezwłocznie zgłosić w oddziale biblioteki.

Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć

 5 książek ( w tym multimedia)

na okres 4 tygodni.

Okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych  może być przedłużony

o ile nie zostały zamówione przez innego czytelnika.

Wydawnictwa multimedialne przeznaczone są do użytku osobistego. Kopiowanie  i odtwarzanie publiczne jest zabronione.

§ 3.

Przetrzymywanie książek

 i innych materiałów bibliotecznych

Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki lub inne materiały biblioteczne ponad wyżej określony termin,
1 miesiąc po terminie zwrotu otrzymuje upomnienie

– prośbę o niezwłoczny zwrot przetrzymanych egzemplarzy.
Czytelnik zobowiązany jest do opłacenia kary

za przetrzymanie książek i innych materiałów bibliotecznych (patrz § 6).

W indywidualnych przypadkach, na wniosek czytelnika, który z przyczyn obiektywnych nie może uregulować zobowiązań finansowych wobec biblioteki, biblioteka może odstąpić od wymierzenia  kary.

   Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książek lub innych materiałów bibliotecznych,  albo  uiszczenia bibliotece należnych opłat,
    biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4.

Zasady postępowania w przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych

Czytelnik zobowiązany jest odkupić

zagubioną lub zniszczoną książkę lub inne materiały biblioteczne.
     O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zapłacić karę w wysokości  aktualnej  wartości  rynkowej książki lub innych materiałów bibliotecznych.

§ 5.

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu,
            może być na podstawie decyzji pracownika biblioteki

(czasowo lub na stałe),

pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

§ 6.

Przepisy końcowe
Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:

  • korzystanie z usług wypożyczalni przez osoby nieuprawnione  w formie kaucji (dla osób nie będących mieszkańcami gminy)
  • kar za niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek lub innych materiałów bibliotecznych:

-  1 miesiąc zwłoki – 4,50 zł.

-  2 miesiące zwłoki – 7,50 zł.

-  3 miesiące zwłoki i więcej  – 10,50 zł.

 

  • kar za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książki lub innych materiałów bibliotecznych
  • usługi reprograficzne:  kserowanie, drukowanie  fragmentów książek i czasopism


Wysokość opłat ustalana jest przez Dyrektora TCKiS w formie cennika.

§ 7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.