Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest poniedziałek 19 sierpnia
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
SPORT
KULTURA
Zapisz się do newslettera!

Regulamin - Dorośli

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI i CZYTELNI DLA DOROSŁYCH

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza

w Trzebnicy wchodzącej w skład TCKiS

 

§ 1.

Przepisy ogólne

Regulamin określa  warunki korzystania z materiałów i usług

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników biblioteki.

Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią  regulaminu i poświadczyć ten fakt  na karcie zapisu własnoręcznym podpisem.

Zakres i zasady działania Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy określają przepisy prawa:
      1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(Dz. U. Nr 85, poz. 539  z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.).

3.Ustawa  z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Wypożyczalnia i Czytelnia  dla Dorosłych

Miejskiej  i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy

służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb biblioteczno-informacyjnych mieszkańców gminy Trzebnica.

Zbiory udostępnia się:

na zewnątrz – wypożyczając je czytelnikom indywidualnym

oraz na miejscu – w czytelni

§ 2.

Zasady udostępniania zbiorów

Czytelnik wypełnia zobowiązanie biblioteczne

Przy zapisie czytelnik powinien:

a/ okazać dowód osobisty;

b/ zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu obowiązującego w bibliotece;

c/ za osoby niepełnoletnie zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni;

d/ czytelnik obowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz zmianie numeru telefonu.

Przy zapisie do biblioteki zbierane są następujące dane:

nazwisko, imiona, data urodzenia, imię ojca, numer pesel, zawód wykonywany, nazwa i adres szkoły, adres zameldowania, adres do korespondencji, adres e-mail.

Przy zapisie osoby niepełnoletniej zbierane są informacje jak wyżej oraz dane osoby poręczającej.

Biblioteka pobiera kaucję od czytelnika, który nie jest mieszkańcem gminy Trzebnica. Wielkość kaucji jest zależna od wartości książki. Kaucja podlega zwrotowi (po rozliczeniu konta bibliotecznego). Zwolnieni z kaucji są gimnazjaliści i licealiści z Trzebnicy.

Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki ( w tym multimedia)

na okres 1 miesiąca.

Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek lub innych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

Wydawnictwa multimedialne przeznaczone są do użytku osobistego. Kopiowanie  i odtwarzanie publiczne jest zabronione!

Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnionych przez bibliotekę materiałów.

§ 3.

Przetrzymywanie książek

i innych materiałów bibliotecznych

Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki lub inne materiały biblioteczne ponad wyżej określony termin,
1 miesiąc po terminie zwrotu książki lub innych materiałów bibliotecznych  otrzymuje upomnienie

– prośbę o niezwłoczny zwrot przetrzymywanych egzemplarzy.

Czytelnikom nie oddającym w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, biblioteka wysyła upomnienia na ich koszt.
Czytelnik zobowiązany jest do opłacenia kary

za przetrzymanie książek  i innych materiałów bibliotecznych (patrz § 6).

W indywidualnych przypadkach, na wniosek czytelnika, który z przyczyn obiektywnych nie może uregulować zobowiązań finansowych wobec biblioteki, biblioteka może odstąpić od wymierzenia kary.

Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.

Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub innych materiałów bibliotecznych albo odmawia uiszczenia bibliotece należnych opłat,
     biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4.

Zasady postępowania w przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych

Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia książki lub innych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik.

Zniszczoną lub zgubioną książkę lub inne materiały biblioteczne czytelnik jest zobowiązany odkupić

( po uprzedniej konsultacji z bibliotekarzem).

O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zapłacić karę w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki lub innych materiałów bibliotecznych.

§ 5.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe,

zostać pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.

§ 6.

Przepisy końcowe

Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:

  • korzystanie z usług wypożyczalni przez osoby nieuprawnione  w formie kaucji  (dla osób nie będących mieszkańcami gminy)
  • kar za niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek lub innych materiałów bibliotecznych:

-  1 miesiąc zwłoki – 4,50  zł.

-  2 miesiące zwłoki – 7,50  zł.

-  3 miesiące zwłoki i więcej  – 10,50  zł

  • kar za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książki lub innych materiałów bibliotecznych
  • usługi reprograficzne:  kserowanie, drukowanie  fragmentów książek i czasopism


Wysokość opłat ustalana jest przez  Dyrektora  TCKiS  w formie cennika .

§ 7.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.

 

Cennik  opłat pobieranych w bibliotece

Ustalam następującą wysokość opłat  w MiGBP w Trzebnicy:

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY

(w zł. )

1.

kaucja

20,00  za 1 wol.

2.

Kara za niezwrócone w terminie książki

1 miesiąc  zwłoki

4,50

3.

Kara za niezwrócone w terminie książki

2 miesiące zwłoki

7,50

4.

Kara za niezwrócone w terminie książki

3 miesiące zwłoki i więcej

10,50

5.

kserokopia  - 1 strona  A4

0,25

6.

kserokopia  - 1 kartka  (dwustronnie) A4

0,30

7.

kserokopia  - 1 strona  A3

0,35

8.

kserokopia  - 1 kartka  (dwustronnie) A3

0,40

9.

wydruk  czarno-biały  jednostronny

0,30

10.

wydruk  czarno-biały  dwustronny

0,40