Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest wtorek 04 sierpnia
Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
KULTURA

Jubileuszowy 30. Uliczny Bieg Sylwestrowy Trzebnica 2014

REGULAMIN

Jubileuszowy 30. Uliczny Bieg Sylwestrowy - Trzebnica 2014

dystans 10 km, start godz. 12.00

I Cele: - popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników, - kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych, - promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie, - sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku.

II Organizatorzy: Burmistrz Gminy Trzebnica, Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, Współorganizatorzy: Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

III Termin i miejsce: Bieg odbędzie się w ostatnim dniu roku, tj. 31 grudnia 2014 r., ulicami miasta Trzebnica o nawierzchni asfaltowej. z kostki brukowej oraz betonowej. Bieg na 10 km  to dwie pętle po 5 km,

IV Uczestnicy: Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości. W biegu głównym występuje podział na kategorie wiekowe: - wśród mężczyzn: M16 (16-19 lat), M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-55 lat), M55 (56-59 lat),  M60 (60-65 lat), M65 (66-69 lat),  M70 (powyżej 70 lat); - wśród kobiet odpowiednio: K16, K20, K30, K40, K50, K55, K60, K65, K70 Kategoria „niepełnosprawni” obejmuje amputantów kończyn górnych i dolnych

V Warunki uczestnictwa: Warunkiem udziału w imprezie jest:- zgłoszenie internetowe do udziału w zawodach, "zmieszczenie się" w limicie 1 500 uczestników, oraz uiszczenie opłaty za udział w zawodach (patrz pkt. VIII Regulaminu) wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu imprezy oraz przepisów PZLA,- podpisanie oświadczenia o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność  ,- dla osób niepełnoletnich złożenie podpisu rodzica lub prawnego opiekuna w obecności sędziego na formularzu zgłoszeniowym  - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także  w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, - poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu imprezy z dowodem osobistym lub paszportem celem potwierdzenia daty urodzenia oraz narodowości,

VI Strona sportowa: - nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny, Sędzia Główny wyznacza sędziów: startu, trasy i mety, - między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,- Sędzia Główny ściśle współpracuje z Dyrektorem i Lekarzem Biegu - rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

VII Strona medyczna: - pełnoletni uczestnicy imprezy mogą okazać aktualne badanie lekarskie lub własnoręcznym podpisem w obecności sędziego zaświadczyć o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność -  organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów. - w przypadkach uzasadnionych Lekarz Zawodów ma prawo nie dopuścić zawodnika do udziału w imprezie.

VIII Strona finansowa: Opłata za udział w zawodach: dla zgłoszonych do dnia 30 listopada - 40 zł. Dla zgłoszonych po tym terminie – 60 zł, Jeśli nie będzie przekroczony limit zgłoszeń opłata za zgłoszenie w dniu imprezy wyniesie 100zł,Wpłaty prosimy kierować na: Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica nr konta:  66 9591 0004 2001 0000 4079 0103 w tytule wpisując "opłata za udział w Biegu Sylwestrowym"  (Zgłoszenia po tym terminie oraz zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą tylko w sytuacji, gdy nie zostanie przekroczony wyznaczony limit startujących. - uczestnik zgłoszony poprzez formularz internetowy znajdzie się na liście startowej dopiero po wpłynięciu wpłaty na podane wyżej konto, - o wysokości opłaty decyduje data zgłoszenia. Termin wpłaty liczony od dnia zapisu wynosi 14 dni. Po tym czasie organizator ma prawo usunąć zgłoszenie Każdy uczestnik otrzymuje: posiłek, gorący napój, owoce, pamiątkowy medal, koszulkę techniczną, kalendarz oraz numer startowy oraz niespodzianki przygotowane w ramach jubileuszu.. Opłata za udział w zawodach nie podlega zwrotowi

Uwaga! Mieszkańcy Gminy Trzebnica zwolnieni są z opłaty startowej.

IX Zgłoszenia: Zgłoszenia należy składać ze stron internetowych: www.biegsylwestrowy.pl, www.tckis.trzebnica.pl - do dnia 30 listopada 2013 r. Po tym terminie, w zależności od tego czy przekroczony został limit uczestników – zapisy internetowe lub telefoniczne pod numerem telefonu: 71 312-11-71

X Nagrody: Wysokość nagród podana zostanie w terminie późniejszym.

XI Postanowienia końcowe:

UWAGA ! W roku bieżącym nie pobieramy kaucji za CHIP-y, - bieg odbędzie się bez względu na pogodę, - biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych,- dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej, - organizator zabezpiecza przebieralnie dla zawodników, szatnie na zasadzie worków oraz ciepłą i zimną wodę na mecie, - organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników, - organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,- o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

                                                                                                                                                                                                                   ORGANIZATORZY

zapisz sie.jpeg