Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest poniedziałek 03 sierpnia
Imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
KULTURA

Regulamin Stadionu

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO „FAIR PLAY ARENA”

 

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U.05.108.909 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 02 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowych warunków i sposobów działania. Dz.U.02.113.986.

Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu.

 

Wejście na stadion oznacza automatyczne i bezwzględne akceptowanie przepisów na nim obowiązujących oraz podporządkowanie się poleceniom personelu obsługującego obiekt.

 

 1. Stadion sportowy przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju zajęć o charakterze sportowym. Inny sposób wykorzystania powinien być uzgodniony z administratorem obiektu i przebiegać według odrębnie ustalonych zasad.
 2. Stadion sportowy służy do prowadzenia zajęć treningowych stowarzyszeń i klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych z terenu miasta i gminy, lekcji wychowania fizycznego szkół, jak również do przeprowadzania wszelkiego rodzaju imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
 1. płyta główna stadionu przeznaczona jest do rozgrywania spotkań pierwszego zespołu TSSR Polonia Trzebnica
 2. bieżnia i urządzenia lekkoatletyczne są ogólnie dostępne dla mieszkańców gminy:

- w sezonie jesienno – zimowym w godz. 10 – 18

- w sezonie wiosenno – letnim w godz. 10 – 21

 1. boisko o nawierzchni syntetycznej wykorzystywane będzie do zajęć treningowych przez grupy piłkarskie TSSR Polonia oraz odpłatnie dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych w ramach wolnych godzin
 2. boisko sztuczne wielofunkcyjne udostępniane będzie odpłatnie w zależności od dyscypliny sportu według grafiku prowadzonego przez administratora obiektu
 1. Zajęcia sportowe sekcji i grup odbywają się wyłącznie pod opieką trenera
 2. Ćwiczących obowiązuje strój sportowy.
 3. Prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo ćwiczących, ład i porządek, powierzony sprzęt oraz właściwe jego wykorzystanie, a także za dyscyplinę ćwiczących.
 4. Na terenie stadionu sportowego obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu w każdej postaci.
 5. Przy wejściu na teren stadionu sportowego posiadający alkohol winni oddać go do depozytu personelowi obiektu.
 6. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 8. Ponadto zabrania się wnoszenia na teren obiektu:
 1. broni wszelkiego rodzaju,
 2. przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń,
 3. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 4. fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych,
 5. drzewców do flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokujących,
 6. instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym,
 7. kominiarek i masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe lub organy Policji
 1. Ww. przedmioty zakwestionowane do wnoszenia ich na stadion mogą być odebrane przez służby porządkowe do depozytu.
 2. Widzowie korzystają wyłącznie z miejsc siedzących na trybunie. Zabrania się im wchodzenia poza ogrodzenie na płytę stadionu.
 3. Z miejsc parkingowych na terenie obiektu korzystać mogą jedynie zawodnicy, trenerzy, obsługa obiektu oraz organizatorzy imprez
 4. Na terenie stadionu zakazuje się:
 1. wchodzenia i przechodzenia przez płoty, budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku,
 2. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
 3. rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,
 4. używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewanie obscenicznych lub rasistowskich piosenek oraz obrażania w jakikolwiek sposób
 5. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub petard,
 6. sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek, lub przeprowadzania zbiórek bez zgody administratora obiektu
 7. pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania,
 8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
 9. zaśmiecania terenu stadionu
 10. wywieszania flag lub transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej lub rasistowskiej,
 11. przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 16 roku życia bez opiekuna
 12. wprowadzania zwierząt
 13. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia
 1.  Użytkownicy boisk, bieżni i urządzeń lekkoatletycznych korzystają z nich na własną odpowiedzialność, ponoszą także odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody
 2. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast poinformować personel obiektu.
 3. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 4. W przypadku złych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk, bieżni i urządzeń decyduje personel obiektu.
 5. W przypadku rażącego naruszenia ustaleń niniejszego regulaminu, grupy lub indywidualne osoby mogą być proszone o opuszczenie stadiony, a nawet wykluczone z dalszego korzystania z obiektu.