Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica
Dziś jest poniedziałek 19 sierpnia
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
PRZEJDŹ DO DZIAŁU
KULTURA

Regulamin Hali

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

§ 1

1. Hala sportowa służy do prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Hala sportowa jest czynna:

- poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 22:00,

- w soboty i niedziele na zamówienie.

- w razie potrzeby godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

4. W dni powszednie w godzinach od 8:00 - 16:00 sala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół gminnych.

5. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Nie pobiera się opłat od trzebnickich szkół, klubów i stowarzyszeń sportowych.

§ 3

Z hali sportowej mogą korzystać:

dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów, kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby fizyczne,

§ 4

1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego z białą podeszwą.

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

- punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

- utrzymania czystości w obiekcie,

- zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

- przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

§ 5

Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

- wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, środków odurzających lub substancji psychotropowych, puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału, napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:

- wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,

- wchodzić na płytę bez zezwolenia,

- wprowadzać na teren hali zwierząt,

- spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

§ 6

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.

4. Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Obiektu

§ 7

W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali sportowej określonych Regulaminem, zainteresowane szkoły, kluby i stowarzyszenia sportowe, zorganizowane grupy pragnące dokonać rezerwacji wynajmu hali na kolejny rok, powinny złożyć swoje podania wraz z wykazem wszystkich terminów, najpóźniej do 30 lipca - szkoły i pozostali do 20 września każdego roku, Kierownikowi Obiektu.

Grupy nie zgłoszone korzystać będą w terminach nie zarezerwowanych.

W podaniu należy zaznaczyć:

- imię i nazwisko podpisującego umowę,

- pełną nazwę wynajmującego i jego adres,

- osobę odpowiedzialna za grupę korzystającą z hali i numer

- telefonu kontaktowego,

- proponowane terminy wynajmu.